اخبار

اولین سامانه هوشند ، خریداران واحد های تجاری در مرکز خرید المپیا کلید خورد

اولین سامانه هوشند ، خریداران واحد های تجاری در مرکز خرید المپیا کلید خورد

با توجه به مشکلات و اتفاقاتی که گاهی در سیستم های پیش فروش مشاهده و سبب صلب اعتماد و یا تردید در پیش خرید شده؛ تیم مشاوران , و کارفرمای پروژه ، سامانه المپیا را برای خریداران از این مرکز تجاری آماده کردند.