مرکز خرید المپیا

به مرکز خرید المپیا خوش آمدید

انتخاب کاربری و صنف بندی یک مجتمع تجاری یکی از مهم ترین عناصر تاثیرگذار در آینده مجتمع است. انتخابی که میزان موفقیت یک مجتمع و نرخ سودآوری برای خریداران را تعیین می نماید .
دپارتمان تحقیقات پس از انجام مطالعات مختلف از بین گزینه های موجود در نهایت کاربری تخصصی “جوانان و ورزش” را برای اولین بار در ایـران و برای این مرکز خرید برگزیدند . و امــا چــرا ؟

 

تبدیل تهدید مجتمع های تجاری رغیب به فرصت
بیشترین تعداد بازدیدکنندگان و خریداران جوانان هستند
اکثریت برندهای خارجی فعال در بازار ایـران پوشاک مرتبط با جوانان و اسپرت عرضه میکنند .
تجمع چندین فروشگاه لوکس ورزشی یک مجتمع تجاری کاملا محسوس بود .
هر آنچه که مربوط به جوانان است در یک مجتمع نبود .
خریداران مکانی را برای خرید انتخاب می کنند که حق انتخاب بیشتر و امکان مقایسه داشته باشند .
موقعیت جغرافیایی و دسترسی های مرکز خرید المپیا ، پتانسیل فرا منطقه ای شدن را داشت .
ایده ای انتخاب شد که بیشترین سهم بازار و کمترین ریسک را حتی نسبت به مراکز چند منظوره دارد .

درصد پیشرفت پروژه المپیا

درصد پیشرفت پروژه المپیا

اسکلت

سفت کاری

نازک کاری

نمای خارجی