استخر روف

استخر روف

استخر روباز روف در آخرین طبقه مرکز خرید المپیا به همراه باشگاه با دید 360 درجه از نقاط تمایز و امکانات ویژه این مجتمع است.