سازه ای شگفت انگیز در چین

سازه ای شگفت انگیز در چین

سازه ای شگفت انگیز در چین

حلقه ی زندگی ( Circle of Life) یک مونمان در حال ساخت در فوشون چین است. فرم, کارکرد یا به نوعی فقدان کارکرد و برآورد هزینه ی ساخت آن بیشترین توجه را به خود درگیر کرده است. چین در قامت کشوری که سریعاً به دنبال طی کردن فرایند شهری شدن و در امتداد آن لیدر جهانی در بسیاری از زمینه ها می باشد, ساخت نشانه های شهری را برای به کمال رساندن باور خود برگزیده است . برگزاری نمایشگاه های جدید هم تدبیری دیگر است.مونومان تمام فلزی “حلقه ی زندگی” در فوشون به قطر ۱۵۷ متر و به کارگیری ۳۰۰۰ تن فلز در ساخت آن که توسط ۱۲۰۰۰ نور LED، نمایشی تأثیر گزار را برپا کرده, گواهی است بر این مدعا. چهار آسانسور در دسترس بازدید کننده ها برای صعود به این قله ی آهنی تعبیه شده است.

 

حلقه ی زندگی ( Circle of Life)

 

حلقه ی زندگی ( Circle of Life)

 

حلقه ی زندگی ( Circle of Life)

 

حلقه ی زندگی ( Circle of Life)

 

اشتراک گذاری: