اجرای مرحله نهایی عملیات سقف طبقه هشتم

اجرای مرحله نهایی عملیات سقف طبقه هشتم

اجرای مرحله نهایی عملیات سقف طبقه هشتم

۱ ) طراحی (مدل سازی)
۲ ) محاسبات
۳ ) تولید هموند ها
۴ ) رنگ آمیزی هموند ها
۵ ) ستون گذاری
۶ ) بافت سازه فضا کار
۷ ) نصب سازه فضا کار
۸ ) نصب پوشانه ویژه 

 

اجرای مرحله نهایی عملیات سقف طبقه هشتم

 

اجرای مرحله نهایی عملیات سقف طبقه هشتم

 

اجرای مرحله نهایی عملیات سقف طبقه هشتم

اشتراک گذاری: