اجرای فاز سوم نمای پروژه

اجرای فاز سوم نمای پروژه

اجرای فاز سوم نمای پروژه

عملیات نصب شیشه های نما کرتین وال ( curtain wall) در طبقات فوقانی آغاز گردید.

 

 

اجرای فاز سوم نمای پروژه المپیا

 

اجرای فاز سوم نمای پروژه المپیا

 

اجرای فاز سوم نمای پروژه المپیا

 

اجرای فاز سوم نمای پروژه المپیا

اشتراک گذاری: