اجرای تیغه چینی و قاب بندی واحد های تجاری

اجرای تیغه چینی و قاب بندی واحد های تجاری

اجرای تیغه چینی و قاب بندی واحد های تجاری

عملیات فریم بندی و جوشکاری قاب ویترین های طبقات تجاری پروژه در حال اجرا می باشد.

 

 

اجرای تیغه چینی و قاب بندی واحد های تجاری

 

اجرای تیغه چینی و قاب بندی واحد های تجاری

 

اجرای تیغه چینی و قاب بندی واحد های تجاری

اشتراک گذاری: