اجرای سازه کنسول اطرف استخر

اجرای سازه کنسول اطرف استخر

اجرای سازه کنسول اطرف استخر

سازه کنسول فلزی اطراف استخر پروژه المپیا در طبقه ششم در حال اجرا می باشد.

 

 

اجرای سازه کنسول اطرف استخر

 

اجرای سازه کنسول اطرف استخر

اشتراک گذاری: