اتمام عملیات تیغه چینی (دیوارکشی) طبقه اول تجاری

اتمام عملیات تیغه چینی (دیوارکشی) طبقه اول تجاری

اتمام عملیات تیغه چینی (دیوارکشی) طبقه اول تجاری

عملیات تیغه چینی ( دیوار کشی ) طبقه اول تجاری به پایان رسید

 

اتمام عملیات تیغه چینی (دیوارکشی) طبقه اول تجاری

اشتراک گذاری: