عملیات بتن ریزی کف استخر مرکز خرید المپیا انجام شد

عملیات بتن ریزی کف استخر مرکز خرید المپیا انجام شد

عملیات بتن ریزی کف استخر مرکز خرید المپیا انجام شد

عملیات بتن ریزی کف استخر در بالاترین طبقه از مرکز خرید المپیا انجام شد

 

عملیات بتن ریزی کف استخر مرکز خرید المپیا انجام شد

 

عملیات بتن ریزی کف استخر مرکز خرید المپیا انجام شد

اشتراک گذاری: