عملیات انفجاری نمای پروژه المپیا شروع شد

عملیات انفجاری نمای پروژه المپیا شروع شد

عملیات انفجاری نمای پروژه المپیا شروع شد

نمای پروژه المپیا شامل ۸۰۰۰ متر مربع در ۴ طرف می باشد . که بعد از نقشه برداری های سازه و تاثیر صلاحیت مجری نما عملیات اجرایی نمای پروژه المپیا آغازگردید .

( طراحی نمای پروژه توسط شرکت آفتاب استودیو ترکیه انجام گردیده است )

 

 

اشتراک گذاری: