خواندنی ها

عوامل موثر جذب مشتری در مراکز تجاری

عوامل موثر جذب مشتری در مراکز تجاری

از ابتدای شکل گیری مراکز خرید به صورت شاپینگ مال همواره دو عنصر خرید و تفریح به طور هم زمان مورد توجه صاحبان آن بوده است .اهمیت ارائه امکانات سرگرمی و خدمات تفریحی در جذب مشتری به هیچ وجه قابل کتمان نمیباشد ،این امر از یک سو بر صاحبان برند ها و از سوی دیگر بر مشتریان تاثیر می گذارد.