جدول مشخصات واحد ها

جدول مشخصات واحد ها

جدول مشخصات واحد ها

ردیف

شماره واحد

طبقه

مساحت واحد

۱ ۳۰۱ اول ۵۰٫۹۵
۲ ۳۰۲ اول ۲۸٫۳۱
۳ ۳۰۳ اول ۲۸٫۳۱
۴ ۳۰۴ اول ۲۸٫۳۱
۵ ۳۰۵ اول ۳۰٫۵۹
۶ ۳۰۶ اول ۲۸٫۳۱
۷ ۳۰۷ اول ۲۸٫۳۱
۸ ۳۰۸ اول ۳۰٫۵۹
۹ ۳۰۹ اول ۲۸٫۳۱
۱۰ ۳۱۰ اول ۲۸٫۳۱
۱۱ ۳۱۱ اول ۲۸٫۳۱
۱۲ ۳۱۲ اول ۲۸٫۳۱
۱۳ ۳۱۳ اول ۲۸٫۳۱
۱۴ ۳۱۴ اول ۳۷٫۹۸
۱۵ ۳۱۵ اول ۱۰٫۶۲
۱۶ ۳۱۶ اول ۱۱٫۲۱
۱۷ ۳۱۷ اول ۱۱٫۲۱
۱۸ ۳۱۸ اول ۱۱٫۲۱
۱۹ ۳۱۹ اول ۱۰٫۹۸
۲۰ ۳۲۰ اول ۱۱٫۲۸
۲۱ ۳۲۱ اول ۲۸٫۵۰
۲۲ ۳۲۲ اول ۲۶٫۴۱
۲۳ ۳۲۳ اول ۲۶٫۴۱
۲۴ ۳۲۴ اول ۲۶٫۴۱
۲۵ ۳۲۵ اول ۲۶٫۴۱
۲۶ ۳۲۶ اول ۲۶٫۴۱
۲۷ ۳۲۷ اول ۲۷٫۰۴
۲۸ ۳۲۸ اول ۳۵٫۲۹
۲۹ ۳۲۹ اول ۲۶٫۴۱
۳۰ ۳۳۰ اول ۲۶٫۴۱
۳۱ ۳۳۱ اول ۲۶٫۴۱
۳۲ ۳۳۲ اول ۲۶٫۴۱
۳۳ ۳۳۳ اول ۲۷٫۱۰
۳۴ ۳۳۴ اول ۱۱٫۲۰
۳۵ ۳۳۵ اول ۱۱٫۳۵
۳۶ ۳۳۶ اول ۱۱٫۵۸
۳۷ ۳۳۷ اول ۱۱٫۵۸
۳۸ ۳۳۸ اول ۱۱٫۵۸
۳۹ ۳۳۹ اول ۱۱٫۱۲
۴۰ ۳۴۰ اول ۲۰٫۱۸
۴۱ ۳۴۱ اول ۱۸٫۹۸
۴۲ ۳۴۲ اول ۲۰٫۱۸
۴۳ ۳۴۳ اول ۱۸٫۷۲
۴۴ ۳۴۴ اول ۲۳٫۶۵
۴۵ ۳۴۵ اول ۱۴٫۸۵
۴۶ ۳۴۶ اول ۱۷٫۱۶
۴۷ ۳۴۷ اول ۱۸٫۷۲
۴۸ ۳۴۸ اول ۲۰٫۱۸
۴۹ ۳۴۹ اول ۲۰٫۱۸
۵۰ ۳۵۰ اول ۱۸٫۷۲
۵۱ ۳۵۱ اول ۱۸٫۶۵
۵۲ ۳۵۲ اول ۲۶٫۳۸
اشتراک گذاری: